La part ramadera del projecte agafa embranzida

La part ramadera del projecte agafa embranzida

19 Gener 2016

Un dels pilars del LIFE Montserrat és l’àmbit ramader, que ha de dissenyar, planificar, implementar i coordinar el desplegament dels ramats a les diferents àrees estratègiques delimitades dins l’àrea del projecte.

Després d’una feina llarga i complexa d’identificació, coneixement i selecció dels ramaders existents al territori i un cop ben delimitades les àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals, s’han pogut iniciar els treballs d’adjudicació de zones concretes de territori a ramaders concrets. D’altra banda, també s’han pogut començar a determinar els ramats més adients (tipus de bestiar i nombre de caps) per pasturar cada zona i, per tant, les necessitats d’adquisició de bestiar per configurar o ampliar aquests ramats, així com les inversions en infraestructures ramaderes que caldrà atendre per fer operatives les explotacions.

Totes aquestes qüestions van ser abordades en la reunió mantinguda el passat 30 de desembre a l’Ajuntament d’El Bruc amb el grup de ramaders seleccionats per vincular-se al projecte, amb els quals ja s’havien mantingut diverses reunions individuals durant els mesos anteriors. Els tècnics del LIFE Montserrat van presentar els resultats de la feina de prospecció de ramaders locals feta fins al moment, així com els compromisos que caldrà formalitzar entre el projecte LIFE i els ramaders que finalment gestionaran les diferents àrees de pastura. Aquests compromisos són acords i contractes entre els propietaris de la terra i els ramaders que la gestionen, sota els auspicis i la mediació del projecte LIFE. En la mateixa reunió es fundà l’Associació de Ramaders de Montserrat. Aquesta nova associació, ja prevista en les accions del projecte i de la qual hauran de formar part tots els ramaders implicats, permetrà una gestió més àgil i efectiva de les relacions entre els diferents agents, com demostra l’experiència amb les Associacions de Propietaris Forestals, ja existents i operatives des de fa anys, i com s’ha pogut comprovar en altres zones amb associacions anàlogues, com l’Associació de Ramaders per a la Prevenció d’Incendis que opera a la Serra de Castelltallat, dins d’un altre Pla de Gestió Pastoral Integrada impulsat per la Diputació de Barcelona.

Tot plegat suposa l’inici d’una nova fase del projecte en la qual les accions d’implementació del sistema de pastura (Acció C3) prenen un protagonisme central i un ritme d’activitat que no havien pogut tenir fins ara. Un ritme que s’accelerarà en les properes setmanes i mesos amb la definició del calendari i la proposta definitiva d’inversions en compra de ramats i infraestructures, l’atorgament de parcel•les (d’especial rellevància per als professionals que presenten la Declaració Única Agrària), la redacció dels convenis de relació entre les parts i l’elaboració dels plans de viabilitat de cada explotació.
En definitiva, el projecte ramader tanca la fase de preparació per entrar de ple en la fase executiva.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!