Delimitació d’àrees estratègiques

Delimitació d’àrees estratègiques

6 Maig 2015

La prevenció d’incendis forestals i la minimització dels seus efectes són objectius prioritaris del projecte. A Montserrat, les unitats especialitzades del cos de Bombers i del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), mitjançant l’estudi de gabinet d’incendis històrics i dels patrons de propagació dels grans incendis forestals (GIF) al massís, han determinat dos escenaris principals d’origen i propagació d’aquest tipus de focs:

  • Incendis convectius amb propagació del foc des dels vessants occidentals del massís en situacions de vent de ponent
  • Incendis topogràfics amb característiques de succió per la vall del riu Llobregat

El coneixement i la modelització d’aquests escenaris han permès definir unes zones estratègiques d’intervenció per a la prevenció dels incendis, posteriorment validades sobre el terreny. Amb el trencament de la continuïtat forestal i el manteniment d’estructures de baixa càrrega de combustible en sectors molt localitzats es pot aconseguir aturar la propagació d’un gran incendi i donar temps a la intervenció dels mitjans d’extinció.

El resultat és la delimitació d’una Àrea de Gestió del Projecte (AGP) de 4.950 ha on s’han de concentrar les accions de conservació del projecte. En concret, s’hi preveu la recuperació de gairebé 300 ha d’espais oberts (acció C1), la millora de 3.750 ha de bosc (acció C2) i el desplegament d’activitat ramadera extensiva en fins a 3.950 ha (acció C3), que suposen el 80% de la superfície total de l’AGP. En el 20% restant l’entrada del bestiar es considera inviable per raons d’orografia.

Amb la intenció de poder executar les accions del projecte en el temps programat, l’AGP s’ha dividit en tres zones atenent criteris de continuïtat territorial, vocació ramadera (tipus de bestiar més adient a les característiques de la zona) i sinèrgies ja existents.

La Zona 1 constitueix la part de l’AGP on ja hi ha propietaris forestals associats compromesos amb els objectius del projecte i on fins i tot existeixen dos ramaders amb activitat de pastura extensiva amb vaques que representen, de fet, la prova pilot sobre la qual es basa el projecte LIFE Montserrat. És, doncs, la zona on estava previst d’iniciar la implantació del projecte si no s’hagués pogut comptar amb la subvenció del Programa LIFE. La superfície d’actuació de la Zona 1 ha de permetre protegir l’àrea global del projecte dels GIF de caràcter convectiu. En aquest sentit, ja s’han executat alguns treballs forestals per a la creació d’una franja de baixa combustibilitat al voltant de la carretera BP-1101, el punt per on va entrar l’incendi forestal de 1986 a Montserrat.

La Zona 2 es situa a la franja sud de l’AGP i per les seves característiques climàtiques i de vegetació és previst d’introduir-hi bestiar petit (ovelles i cabres) en comptes de vaques en les accions de pastura. En aquesta zona hi ha diversos propietaris forestals pertanyents a l’APFEM (Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat) i alguns municipis de participació molt activa en la mateixa Associació. També hi ha en marxa un projecte d’implementació de ramaderia com a instrument de prevenció d’incendis a nivell municipal, amb el qual compartir sinèrgies. La superfície d’actuació de la Zona 2 ha de permetre protegir l’àrea global del projecte dels GIF de tipus topogràfic, com el que va afectar Montserrat l’any 1994.

La Zona 3 està dissenyada com a complement de les altres dues, per conferir continuïtat a l’AGP i protegir l’àrea global del projecte mitjançant l’actuació en zones estratègiques definides com a Nus de Barranc, la gestió de les quals ha d’impedir l’expansió dels incendis que es poguessin originar.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!