Plans de pastura per a les explotacions ramaderes

Plans de pastura per a les explotacions ramaderes

11 Juny 2018

Una de les línies de treball ara mateix més actives per part del LIFE Montserrat és l’elaboració dels plans de pastura per a les diferents explotacions ramaderes vinculades al projecte. Aquests plans consisteixen en l’estudi i delimitació de les zones utilitzables pel bestiar dins de cada unitat de gestió ramadera i del maneig més adequat per aprofitar-les, tenint sempre en compte els objectius del projecte en termes de biodiversitat i prevenció d’incendis.

En cada àrea de pastura s’hi delimiten diverses parcel·les, de les quals cal caracteritzar-ne les comunitats vegetals mesurant variables com el recobriment herbaci, arbustiu i arbori i identificant les espècies que conformen cadascun d’aquests estrats. D’aquesta manera es determina el potencial de cada zona per a l’accés i l’alimentació del bestiar, i s’estableixen la intensitat i la freqüència de pastura més adequades en cada cas.

L’àmbit sobre el que es treballa integra les àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis delimitades pels bombers, ampliat allà on correspon per garantir els recursos necessaris per a la viabilitat de les explotacions.

L’objectiu d’aquests plans és facilitar i ordenar l’activitat ramadera en aquestes zones per fer-la viable en el temps i ajudar, així, a mantenir l’estructura de bosc obert i el paisatge en mosaic adequats per a la prevenció de grans incendis i l’afavoriment de la biodiversitat.

Qué en penses?

    Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

    Gràcies, hem rebut el teu comentari!